петък, 29 октомври 2010 г.

Protection of designs in Europe and the U.S. - Защита на дизайни в Европа и САЩ

Интересен казус със защита на европейски дизайн публикува наскоро OHIM.
Както е известно регистрацията на европейски дизайни е изключително лесна, тъй като не преминава през материална експертиза.
Конкретният казус касае регистрация на следния европейски дизайн за чадъри № 579032-0001 :Притежателят на този дизайн има сходен дизайн в процес на регистрация и в САЩ, патент D618,899.
Патента за дизайн в САЩ включва и референция, която описва състоянието на техниката ( наличието на сходни или идентични дизайни), взета предвид при регистрацията на дизайна. В тези референции фигурира следния патент за американски дизайн № 5,505,221:
Докато американския патент е вс е още в процедура на регистрация ( в САЩ дизайните преминават през материална експертиза), срещу регистрацията на европейския дизайн постъпва искане за отмяна поради липса на индивидуален характер на дизайна. Причината за това според искането е че подобна форма за чадъри вече съществува и се използва в индустрията. Като доказателство за това е цитиран въпросният патент № 5,505,221.

Според притежателя на европейския дизайн е спорно дали тази публикация за дизайн № 5,505,221 е била видяна от някого, поради което може да бъде пречка за регистрацията на евро дизайна.
The Invalidity Division на OHIM обаче излиза с решение, че публикацията на дизайна № 5,505,221 може да бъде видяна от всеки, тъй като достъпа до нея става лесно чрез интернет страницана на USPTO.
След сравнение на двата дизайна The Invalidity Division счита, че европейския дизайн е лишен от индивидуален характер.

Често европейската система за регистрация на дизайни е обвинявана за това, че не слага сериозна бариера при регистрацията им. Този случай показва че това не е съвсем така. Макар регистрацията на дизайни да бъде автоматична, без експертиза, ако дизайна не отговаря на изискванията за определянето му, като дизайн, то той може спокойно да бъде отменен.
Този случай показва и нуждата при глобална регистрация на дизайни да се изгради ясна стратегия, която да включва и добре определен тайминг, така че заявка за дизайн в определена държава да не може да попречи на заявка за дизайн в друга държава.

English version


An interesting case study of the protection of European design has recently published OHIM.
As it is known the registration of European designs is extremely easy because it does not go through examination.
The particular case concerns the registration of the following European design for umbrella № 579032-0001:


The holder of this design has a similar design in the process of registration in the U.S. - patent D618, 899.

The patent for design in the U.S., includes a reference that describes the state of the art (the presence of identical or similar designs), taken into account in the registration of the design. These references include the following U.S. design patent № 5,505,221:

While the US design patent was still under examination, the validity of the RCD was coming under attack. An application for a declaration of invalidity based on the ground of lack of individual character was filed with OHIM. In the reasoned statement, the applicant explains that the subject-matter of the RCD relates to an umbrella with an asymmetrical shape designed for easy handling in strong wind. The applicant claims that identically or similarly shaped umbrellas have been already subject to various patents and design registrations made available to the public prior to the RCD.
As evidence, the applicant provides inter alia a copy of the prior US patent 5,505,221 showing the following two drawings of the appearance of an umbrella:
According to the proprietor of European design is debatable whether this publication design № 5,505,221 has been seen by anyone and therefore can be an obstacle to registration of the Euro design.
The Invalidity Division of OHIM however, issue a decision that the publication of the design № 5,505,221 can be viewed by everyone as access to it becomes easy through the website of the USPTO.
After comparing the two designs The Invalidity Division considered that the European design lacked individual character.

Often the European system for registration of designs is accused of failing to put a serious barrier to their registration. This case shows that this is not quite right. Although registration of designs to be automatic without expertise if the design does not meet the requirements for designation, such as design it can safely be repealed.
This case demonstrates the need in the case of global registration of designs
the presence of clear strategy that includes well-defined timing so that the application for a design in a given country can not prevent the query design in another country.