понеделник, 18 октомври 2010 г.

A trademark for toilet paper in Canada - Марка за тоалетна хартия в Канада

Интересен случай от Канада относно това как една търговска марка трябва да се използва, съответно излага на пазара.
Производител на тоалетна хартия решава да регистрира шарката на хартията, като търговска марка.

Негов конкурент възразява с довода, че той вече притежава регистрирана марка за сходна шарка на домакинска хартия.

Според решението на съда регистрираната марка на конкурента не се използва по видим за потребителите начин, тъй като при покупка тя е скрита в опаковката на хартията. Съдът счита, че щом не се вижда тя не може да служи, като търговска марка, тъй като не е решаваща при вземането на решение за покупка.
Това е интересен пример за факта, че независимо от получената регистрация, всяка марка трябва да се използва по подходящ начин за да може защитата й да бъде максимално ефективна.
информация ipblog.ca

English version

An interesting case in Canada about how a trademark should be used, respectively puts on the market.
Manufacturer of toilet paper decided to register the pattern of the paper as a trademark. His competitor objected, arguing that he already owns a registered trade mark for a similar pattern of household paper.
According to the decision of the court the registered trade mark of a competitor is not used in a visible way for consumers because in the purchase it is hidden in the packaging of paper. The Court considers that if not visible it can not serve as a trademark because it is not decisive in making a purchasing decision.
This is an interesting example of the fact that regardless of the resulting registration each brand must be used appropriately to enable its protection to be most effective.
information ipblog.ca