сряда, 10 ноември 2010 г.

Coca Cola sued Pepsico in Australia- the clash of the titans - Coca Cola заведе дело срещу Pepsico в Австралия- сблъсъкът на титаните

IP Wars съобщава новината за наскоро започналото съдебно дело в Австралия между Coca Cola и Pepsico относно формата на бутилката на Coca Cola.
Както е известно Coca Cola е компанията, която използва една от най-отличителните продуктови опаковки- класическата бутилка на напитката Coca Cola. Именно тази бутилка е една от първите регистрирани марки, които представляват формата на стоката.
С една дума Coca Cola е част от историята на интелектуалната собственост по света.
Наскоро основният конкурент на компанията Pepsico решава да промени формата на своите бутилки в които продава напитката си на територията на Австралия.
На снимката по-долу може да сравните двете бутилки.


Отговорът на Coca Cola не закъснява. Повдигнато е съдебно дело, все още не се знае на каква основа- поради нарушаване на права върху търговска марка или поради нелоялна конкуренция или поради двете.
Така или иначе много специалисти в областта считат, че в Австралия предстой да се развие сцената- Сблъсъкът на титаните.
Един от основните практически принципи в света на интелектуалната собственост е ‘use it or lose it’. Според редица запознати Coca Cola няма особен избор и трябва да защити своята интелектуална собственост освен ако не желае да започне появата на още близки имитации. Друг е въпросът до каква степен съдът ще счете, че в конкретния случай има нарушаване на права или нелоялна конкуренция. Да формата на бутилката на Coca Cola е световноизвестна марка но от своя страна на бутилките предлагани от Pepsico също е поставена друга общоизвестна марка. До каква степен потребителите биха били заблудени относно производствения произход на стоките при наличието на две мега известни марки върху тях? Развръзката предстой. При всички положения решението на това дело ще очертае тенденцията и насоката на прилагане на права свързани с формата на стоката и до колко е ефективна тя.


English version


IP Wars reported the news for recently launched a law suit in Australia between Coca Cola and Pepsico about the shape of the bottle of Coca Cola.
As it is known Coca Cola is a company that uses one of the most distinctive product packaging- the classic bottle of the drink Coca Cola. This bottle is one of the first registered trade marks which represent the shape of goods.
In one word Coca Cola is part of the history of intellectual property worldwide.
Recently the company's main competitor Pepsico decided to change the shape of their bottles in the territory of Australia.
On picture below you can compare the two bottles.

The response of Coca Cola is not delayed. The law case began, still do not know on what basis, because of violation of trademark rights or for unfair competition or both.
Anyway, many specialists believe that in Australia will be to develop the stage - Clash of the Titans.
One of the basic practical principles in the world of intellectual property is a 'use it or lose it'. According to many familiar Coca Cola have little choice but to defend its intellectual property as otherwise may occur and other imitations. Another question is to what extent the court will consider that in this case there is a breach of rights or unfair competition. The form of the bottle of Coca Cola is world famous brands but in turn the bottles offered by Pepsico also placed another well-known mark. To what extent consumers would be misled as to the origin of goods in the presence of two mega brands on them? The denouement coming. In any case the decision of this case will outline the trend and direction of implementation of rights related to the shape of the product and how effective it is.