понеделник, 1 ноември 2010 г.

DeeCee Style is a mark despite the view of the Swiss Patent Office - DeeCee Style е марка въпреки мнението на Швейцарското патентно ведомство


Интересно дело относно това дали DeeCee Style може да бъде търговска марка в Швейцария получи своето решение наскоро.
Заявена е швейцарска национална марка DeeCee Style, като Швейцарското патентно ведомство отказва да я допусне за регистрация. Причината е че марката съдържа абривиетурата Cee, което на френски език е съкращение за Communauté économique européenne ( European Economic Community). Както се знае законодателството навсякъде по света забранява регистрацията на имена или символи на държави и институции.
Проблемът тук е че през 1993 година European Economic Community е преименувана на European Union, тоест вече не се използва.
Решението на патентното ведомство е обжалвано в административния съд.
Според the Federal Administrative Court DeeCee Style може да бъде марка поради, факта че Cee вече не се използва, като съкращение за European Economic Community. Освен това според съда европейските потребители ще произнасят марката, като DC. В добавка две от буквите D и C са по-големи от останалите и създават различно визуално впечатление.
информация на Marques Class 46

English version

An interesting case on whether DeeCee Style may be a trademark in Switzerland received its decision recently.
Swiss Patent Office refuses to allow the registration of mark in question. The reason is that it contains the abbreviation Cee, which in French means Communauté économique européenne (European Economic Community). As is known a law prohibits registration of names or symbols of countries and institutions.
The problem here is that in 1993 European Economic Community was renamed as the European Union, Cee is no longer used.
The decision of the Patent Office was appealed to the Administrative Court.
According to the Federal Administrative Court DeeCee Style can be trademark because of the fact that Cee is no longer used as an abbreviation for the European Economic Community. Moreover, according to court European consumers would pronounce the mark as a DC. In addition two of the letters D and C are larger than others and create a different visual impression.

information Marques Class 46