четвъртък, 11 ноември 2010 г.

In Switzerland PROLED can not be a trademark - В Швейцария PROLED не може да бъде марка


Marquess Class 46 съобщава за два интересни случая относно практиката на швейцарското патентно ведомство.
Случайте касаят две заявени марки:
- Proled- за осветление, лампи, кабели;
- Proseries- за козметични продукти;
Патентното ведомство отказва регистрацията и на двете марки, като причината е една и съща.
Те съдържат сричката PRO, която според ведомството ще бъде разбрана от потребителите като съкращение за Професионално. Това от своя страна подсказва характеристиките на продуктите, поради което марките са неотличителни.
Графичните елементи при двете марки не са достатъчно отличими за да помогнат в процеса по регистрацията на марките.
Административният съд в страната излезе наскоро с решения по двата случая, в които потвърждава позицията на патентното ведомство, че въпросните имена не могат да представляват търговски марки.

English version

Marquess Class 46 reported two interesting cases on the practice of the Swiss Patent Office.
The case concerned two mark:
- Proled-applied for lighting, lamps, cables;
- Proseries-applied for cosmetic products;
The Patent Office refused registration of both marks, the reason is the same in both.
They contain the syllable PRO, which according to the office will be understood by consumers as an abbreviation for Professional. This in turn suggests the characteristics of the products because the marks are indistinctive.
Graphical elements in both marks are not distinct enough to help in the process of registration of trade marks.
The administrative court in the country recently came out with solutions in both cases, which confirms the Patent Office that the names can not constitute trademarks.