четвъртък, 18 ноември 2010 г.

Old brands auction in New York - Стари марки на търг в Ню Йорк


The New York Times съобщава новината, че на 8 декември 2010 година ще бъде проведен търг за стари и класически марки и фирмени имена използвани преди десетилетия в Америка, след което използването им е преустановено.
Търгът се прави от Brands USA Holdings, която притежава правата върху марките.
Марките и имената които ще бъдат предложени на аукциона са общо 150-170 сред които са и Bowery Savings Bank, General Cinema, Handi-Wrap plastic wrap, Infoseek, Lucky Whip dessert topping, Meister Brau beer и др.
Причината тези марки да бъдат предлагани съответно и търсени е във факта че към тях има определена носталгия сред потребителите, която може да бъде притегателна сила при новото им използване, тоест това е един вид стойност, генерираща ползи за притежателя на марката.
При подходящо възобновяване използването на тези марки, те биха могли да завладеят отново пазара по-бързо и по-лесно.

English version

The New York Times reported the news that an auction will be held for old and classic brands and company names used decades ago in America, then their use was discontinued.
The
auction is made by Brands USA Holdings which owns the brands.
Marks and names that will be offered at auction are a total of 150-170 which include the Bowery Savings Bank, General Cinema, Handi-Wrap plastic wrap, Infoseek, Lucky Whip dessert topping, Meister Brau beer and others.
The reason these brands to be offered
respectively and sought is the fact that for them there is a certain nostalgia among consumers which can be a magnet for new usage, it is a kind of value generating benefits to the proprietor.
With appropriate re-use of these marks they are likely to dominate on the market again, faster and easier.