сряда, 29 декември 2010 г.

Chocolate bears may not be trademarks just like that - Шоколадовите мечета не могат да бъдат търговски марки просто така


Европейският съд излезе с решение по дело T-13/09 касаещо искане за регистрация на европейска марка представляваща шоколадови блокчета с формата на мечета.
Според решението на съда формата на шоколадовите блокчета е неотличителна. Наличието на изображение на каквито и да е било животни не допринася за отличителността, тъй като тези изображения са разпространени в значителна степен за този тип продукти и потребителите не биха ги възприели, като производствен източник.
Единствената възможност подобни форми да бъдат възприети, като марка е когато заявителят на марката докаже придобита вторична отличителонст.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court issued a decision in Case T-13/09 concerning the request for registration of a European trademark- chocolate bars representing the shape of bears.
According to the decision of the court the form of chocolate bars is indistinctive. The presence of the image of any animal was not contributing to distinctiveness as these images are distributed largely to this type of products and consumers would not have adopted them as a production source.
The only option such forms to be adopted as marks is where the applicant
prove acquired an secondary distinctive for that mark .
information Marques Class 46.