сряда, 22 декември 2010 г.

The design of good guy beat the mark of bad guy - Дизайнът на доброто човече победи марката на лошото човече

Интересно решение на Европейския съд беше публикувано наскоро. Става дума за решение по дело T-513/09, където притежател на този дизайн
, регистриран за стоки- украшения за тениски, рекламни и печатни материали, обжалва решение на Апелативния борд на OHIM да заличи неговия дизайн поради липса на индивидуален характер с оглед наличие на регистрирана европейска марка за клас 25


Бордът на OHIM заличава въпросният дизайн тъй като изрисуваното човече съставляващо дизайна прилича в значителна степен на това представляващо търговската марка. Приликата се състой в контурите, позицията на тялото, на краката и ръцете, очите и прическата.
Според Борда различията в погледа на човечетата, липсата на една ръка в едното човече, и различната позиция на краката, са с по-малко значение при определяне на цялостното впечатление от двата образа.
Притежателят на дизайна обжалва решението, тъй като счета че тези детайли са от голямо значение, като определя своето човече, като "малкото приятелче", докато това при търговската марка, като "ядосаното пакостниче".
Европейският съд приема доводите на притежателя на дизайна, като счита, че потребителите на тези продукти ( най-вече тинейджъри) ще обърнат подобаващо значение на емоционалното впечатление, което създават марката и дизайна. С оглед и на разликите в част от двата образа, съдът счита, че цялостното впечатление създавано от дизайна и марката са различни, макар да е налице определено сходство между тях.
информация на Marques Class 46.

English version

An interesting decision by the European Court was published recently. It's decision in Case T-513/09 where the proprietor of the design registered for goods - decorations for t-shirts, advertising and printed materials, appeal against a decision of the OHIM Board of Appeal to cancel his design because of lack of individual character because of a registered european trademark for Class 25.
The
Board of the OHIM cancelled question design as depicted man forming design largely resembles that of constituting a trademark. Similarity lies in the contours, the position of the body, arms and legs, eyes and hair.
According to the Board diversity in the eyes of the images, the lack of one hand in one man, and the different positions of legs are less important in determining the overall impression of the two images.
The proprietor of the design appeal as it considers that these details are important, setting his man, as “little fellow”, while that of the trademark as “angry imp”.
The European Court accepted the arguments of the holder of the design considering that users of these products (mostly teenagers) will give due importance to the emotional impression that the mark and the design
creates. In view of the differences and in part of two images, the court considers that the overall impression created by the design and the mark are different, although there is a certain similarity between them.
information Marques Class 46.