четвъртък, 23 декември 2010 г.

KOMPRESSOR PLUS can not be a mark according to European Court - KOMPRESSOR PLUS не може да бъде марка според Европейския съд


Европейският съд излезе с решение по делото T-497/09, където заявител опитва да регистрира европейска марка KOMPRESSOR PLUS за клас 7- прахосмукачки.
Според решението на съда думата Plus е суперлатив, а думата Kompressor ще се разбере от крайните потребители и от професионалистите в областта, като съставна част от прахосмукачката.
информация на Marquess Class 46.

English version

The European Court issued a decision in the case T-497/09, where the applicant seeks to register an european mark KOMPRESSOR PLUS for class 7 - vacuum cleaner.
According to the decision of the court the word Plus is superlative and the word Kompressor will be understood by end users and professionals as part of a vacuum cleaner.
information Marquess Class 46.