четвъртък, 16 декември 2010 г.

LOUIS BOSTON is not a geographical name - LOUIS BOSTON не е географско наименование


The Federal Administrative Court в Швейцария излезе с решение по казуса с регистрация на марка LOUIS BOSTON .
Швейцарското патентно ведомство отказва да регистрира марката за стоки свързани с облекло, тъй като според него марката индикира географския произход на стоките.
Според съда обаче наличието на името LOUIS спомага BOSTON да бъде разбирано от потребителите, като презиме, а не като географско наименование. Съдът дава примери с редица други марки типични за модната индустрия, като "Hugo Boss", "Giorgio Armani" и "Donna Karan", които представляват имена на хора. В тази индустрия потребителите са привикнали да възприемат подобни марки, като имена на физически лица.
информация Marquess Class 46

English version


The Federal Administrative Court in Switzerland issued a decision in case of the trade mark LOUIS BOSTON.
The Swiss Patent Office refused to register the mark for goods related to apparel, according to him the mark indicates the geographical origin of goods.
The court, however consider that the presence of the name LOUIS helps BOSTON to be understood by consumers as a surname and not as a geographical name. Court gives examples of several other marks typical of the fashion industry as "Hugo Boss", "Giorgio Armani" and "Donna Karan", which are names of people. In this industry consumers are accustomed to adopt such marks as names of individuals.
information Marquess Class 46