вторник, 21 декември 2010 г.

Madrid System Goods & Services Manager (G&S Manager)WIPO обяви новото си online средство G&S Manager, което ще бъде в помощ на заявители при заявяване на международни марки.
G&S Manager е удобна програма за правилно класифициране на стоките и услугите в заявките за марки.
В полето Search и Browse се въвежда търсената стока. По тях излиза пълен списък от идентични и сходни стоки, а от страни съответният клас за които те са отнасят.
G&S Manager който е на трите официални езика на WIPO- френски, испански и английски, както и версия на руски език, може да откриете тук.

English version

WIPO announced its new online tool G & S Manager which will be of assistance to applicants in the application of international marks.
G & S Manager is a convenient program for proper classification of goods and services in trademark applications.
In fields Search and Browse it may be introduced wanted goods. Below them comes complete list of identical and similar goods and in the field side of them, the class to which they relate.
G & S Manager who is on the three official languages of WIPO-French, Spanish and English and Russian language version can be found here.