петък, 7 януари 2011 г.

Bacardi protect its brand Martini in Greece - Bacardi защити своята марка Martini в Гърция

Bacardi притежава множество регистрирани марки за Martini на територията на различни държави включително и в Гърция за различни стоки, като алкохолни напитки, дрехи и тн.
Случаят касае опит на гръцка компания да използва името MRT Martini за марка за дрехи в Гърция.
Въпреки че спора бил уреден с извън съдебно споразумение, от Bacardi научили, че гръцката компания продължава да използва въпросното име, включително и като домейн име.
Поради това Bacardi развалят споразумението и завеждат съдебно дело.
Според решението на съда марка Martini е общоизвестна марка, поради което нейното използване включително и за домейн име представлява нарушаване на правата върху марката.
информация Marques Class 46.

English version

Bacardi owns numerous registered trademarks for Martini in different countries including Greece for various goods such as alcoholic beverages, clothing and so on.
The case concerns the attempt by Greek company to use the name MRT Martini as a brand
for clothing in Greece.
Although the dispute was settled out of court with the agreement, Bacardi learned that the Greek company continues to use the name in question, including as a domain name.
Therefore Bacardi terminate the agreement and filed a lawsuit.
According to the decision of the court Martini is a well-known mark and therefore its use including as a domain name constitutes infringement of trade mark rights.
information Marques Class 46.