петък, 21 януари 2011 г.

CHROMA can not be an European trademark - CHROMA не може да бъде европейска марка


Европейският съд излезе с решение по дело T- 281/09 касаещо отказ на OHIM да регистрира словна европейска марка CHROMA за клас 11 - санитарни стоки от керамика.
Отказът е основан на абсолютни основания, тъй като думата CHROMA представлява превод с латински букви на думата ‘χρώμα’, което на гръцки език означава Цвят. Поради това тази дума е описателна относно характеристиките на стоките от клас 11.
Европейският съд потвърждава решението на OHIM, като излага следните доводи:

37 Действително, макар жалбоподателят да посочва, че цветът е вид или категория характерни особености, а не „конкретна“ характеристика, все пак съгласно утвърдените значения думата „цвят“ се отнася до използването и на други цветове освен бяло и черно или до наличието на широка гама от цветове.

38 От друга страна, както правилно отбелязва апелативният състав в точки 31 и 32 от обжалваното решение във връзка със санитарните изделия, които традиционно са бели на цвят, и на строителните материали, които не са от метал, включително керамични, предназначени за баня, посочването на обстоятелството, че се предлагат в различни цветове, представлява характерна особеност, която може да придобие значение в търговската дейност.

39 В този смисъл използването на думата „цвят“ предава послание, което може незабавно да се улови от съответните потребители, посочвайки наличието на набор от стоки с различни цветове, а по-специално при керамичните санитарни изделия и керамичните строителни материали за баня — с цветове, различни от традиционния бял цвят. Освен това търсенето при разглежданите стоки може да бъде в зависимост от цветовата гама, за да се съчетаят с декоративна цел в рамките на проект.

41 От тези съображения е видно, че апелативният състав правилно приема, че от гледна точка на съответните потребители, говорещи гръцки език, знакът „CHROMA“ може да се използва, за да посочи, че съответните стоки, попадащи в класове 11 и 19, се предлагат в различни цветове и че в този смисъл означава характеристика от значение с оглед на пускането в продажба на разглежданите стоки.

English version

The European Court issued a decision in Case T-281/09 concerning the refusal of OHIM to register an word CTM CHROMA for Class 11 - sanitary ceramic products.
The refusal is based on absolute grounds since the word CHROMA is a translation in Latin letters of the word 'χρώμα' which in Greek means color. Therefore this term is descriptive about the characteristics of the goods in Class 11.
The European Court upheld the decision of OHIM, giving the following arguments:

37 Although the applicant states that a colour is a type or category of characteristics and not ‘a’ characteristic, the fact remains that, according to the standard meanings of the word ‘colour’, it refers to the use of colours other than black and white or to the presence of a large range of colours.

38 Secondly, as the Board of Appeal correctly pointed out in paragraphs 31 and 32 of the contested decision, as regards sanitary appliances, the traditional colour of which is white, and building materials, not of metal, which include bathroom ceramics, the indication of the fact that they are available in various colours is a characteristic which is likely to be relevant in trade.

39 The use of the word ‘colour’ thus conveys a message which is capable of being grasped immediately by the consumer concerned as it indicates that there is a range of goods in various colours, in particular, as regards ceramic sanitary appliances and ceramic building materials for bathrooms, in colours other than traditional white. Furthermore, the goods at issue are likely to be requested on the basis of the range of colours in which they come, with a view to matching them in decorative creations.

41 It follows from those considerations that the Board of Appeal was right to find that, from the point of view of the relevant Greek-speaking consumer, the sign CHROMA could serve to indicate that the goods concerned in Classes 11 and 19 were available in various colours and that it therefore designated a relevant characteristic in terms of the marketing of the goods in question.