четвъртък, 6 януари 2011 г.

A fake Feta cheese was hold in Italy - Задържаха фалшиво сирене Фета в Италия

Marques Class 46 съобщава за интересна акция проведена от специализираната полицията по храните в Италия. На 15 ноември 2010 година при проведена акция в Рим са задържани 720 килограма фалшиво сирине Фета, върху чийто опаковки е бил поставен знакът за защитено географско означение.
Както знаете сиренето Фета може да се произвежда само в определени региони на Гърция от овче мляко и при спазване на строги изисквания.
Защитата на географските означения в Италия е обхваната от различни закони, като нарушенията подлежат на сериозни административни и наказателни санкции, включително и глоби от 500 до 50 000 евро.
Италия е една от страните в Европа, която притежава най-много регистрирани географски означения, за това не е случайно сериозното отношение, което властите в страната обръщат на този въпрос.
English version

Marques Class 46 reported an interesting raid conducted by the specialized police for food in Italy. On November 15, 2010 at interventions in Rome were detained 720 kg false Feta Cheese on which packaging was the sign of a protected geographical indication.
As you know Feta cheese can only be produced in certain regions of Greece from sheep's milk, and under subject of stringent requirements.
The protection of geographical indications in Italy is covered by different laws and such violations are subject to serious administrative and criminal penalties including fines of 500 to 50 000.
Italy is a country in Europe which has many registered geographical indications, therefore, serious attitude which the authorities in the country turn to this question is not accidental