вторник, 18 януари 2011 г.

Job search and advices concerning intellectual property - Търсене на работа и съвети относно интелектуалната собственост


В днешни дни интелектуалната собственост надскочи абстрактното разбиране за нейната същност и се превърна във важна част от начина на правене на успешен бизнес.
От тази гледна точка може би не е изненадващо създаването на различни информационни източници, които да подпомагат IP професионалистите по света.
Такъв интересен източник е IP Hire, сайт който предоставя информация за специалисти в областта на интелектуалната собственост, които си търсят работа, за такива които набират такива кадри, както и за консултанти в областта, които временно да подпомогнат определени проекти.
Подобна инициатива е изключително интересна и може само да затвърди сериозната роля на интелектуалната собственост, като генератор за бизнес развитие.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Nowadays, intellectual property rights go beyond an abstract understanding of its nature and has become an important part of the way of doing successful business.
This is perhaps the reason for the establishment of various information sources to support IP professionals worldwide.
One interesting source is the IP Hire, a web site providing an information for professionals in the field of intellectual property, job seekers, those who recruit such staff and consultants temporary help certain projects.
Such an initiative is a very interesting and can only reinforce the strong role of intellectual property as a generator of business development.
More information can be found here.