сряда, 12 януари 2011 г.

"Kit Kat" lost a lawsuit in Germany - “Kit Kat” загуби дело в Германия


The German Federal Patent Court излезе с решение по дело касаещо спор относно заявка за комбинирана марка “KIKA” за стоки от клас 30 и словна марка “Kit Kat” за стоки от същия клас.
Според съда в конкретния случай не е налице сходство между марките, което да причини объркване сред потребителите. По отношение на визуалната прилика съдът счита, че словната част от по-късната марка KIKA не е доминиращия елемент в комбинираната марка. Когато потребителите си купуват продукти обозначени с образна марка обикновено те обръщат внимание не само на словната част но и на останалите елементи от марката.
По отношение на фонетичната прилика
KIKA е водещ елемент в комбинираната марка, като потребителите използват именно този елемент за да наименуват комбинираните марки. Тук има леко сходство.
Въпреки че
“Kit Kat” е общоизвестна марка съдът счита, че като цяло няма сходство между двете марки поради значителни разлики във визуалната и концептуална част, макар и при наличие на определено сходство във фонетичната част.
информация Marques Class 46.


English version

The German Federal Patent Court issued a decision in a case concerning a dispute concerning an application for a combined trademark "KIKA" for goods in class 30 and word mark "Kit Kat" for goods of the same class.
According to the court in this case there is no similarity between this marks as to cause confusion among consumers. In terms of visual similarity the court considers that the word part of the later mark KIKA is not the dominant element in the combined mark. When consumers buy products bearing the figurative mark, they usually pay attention not only to the word element but of the other elements of the trademark.
With regard to the phonetic similarity KIKA is a leading element in the combined mark as consumers used this particular item to named the combined marks. Here there is a slight similarity.
Although the "Kit Kat" is well-known mark the court considers that in general there is no similarity between the two marks because of significant differences in visual and conceptual part, although a slight similarity in phonetic part.
information Marques Class 46.