петък, 14 януари 2011 г.

A new protection of geographical indications in Europe - Нова защита на географските означение в Европа


Европейската комисия публикува предложение за нова регулация относно защитата на географските означения в Европа.
В момента защитата е разделена на три сегмента- наименования за произход (PDO), географско указание (PGI) и храни с традиционно специфичен характер ( TSG).
Целта на новата регулация е да обедини трите сегмента в един, като по този начин се улесни защитата на географските означения в Европа, чиято регистрация към момента отнема значителен период от време при наличието на сложна бюрократична процедура.
Очаква се предложението на ЕК да бъде въведено в действие от 2012 година след като мине одобрение от Съвета на Европа и Европейския парламент.
Текста на предложението може да откриете тук.

English version

The European Commission published a proposal for new regulations on the protection of geographical indications in Europe.
A currently protection is divided into three segments - PDO, PGI and TSG.
The aim of the new regulation is to unite the three segments into one, thereby facilitating the protection of geographical indications in Europe which registration at the time it takes considerable time in the presence of a complex bureaucratic procedure.
It is expected that the EC proposal to be put into effect in 2012 after passing the approval of the Council of Europe and European Parliament.
Text of the proposal can be found here.