вторник, 11 януари 2011 г.

P. DIDDY protect its brand in the U.S - P. DIDDY защити марката си в САЩ

Американската компания Pacific Rim заявява търговска марка IDIDDY за стоките- слушалки за mp3 устройства, мобилни телефони и тн.
Продуцентът, рапър и актьор P. DIDDY ( Sean Puffy Combs ) подава опозиция срещу тази марка на основа на своя регистрирана марка P. DIDDY.
В същото време проучване на американското патентно ведомство показва, че марката на Pacific Rim не е използвана по търговски начин въпреки, че компанията е посочила в заявката си, че я използва реално.
Поради тази причина патентното ведомство предоставя възможност на P. DIDDY да основе опозицията си на липса на търговско използване на марката IDIDDY.
В САЩ реалното използване на една марка представлява основен довод за получаване на регистрация.
Sean Combs се възползва от ситуацията и променя основанията на своята опозиция.
Pacific Rim заявяват, че са посочили търговско използване на IDIDDY с оглед на факта, че са инвестирали средства за създаване на сайт с домейн ididdy.com, на дизайн на продукта и тн.
Според патентното ведомство на САЩ обаче това не е достатъчно и не представлява реално търговско използване на марката.
Марката на Pacific Rim е отказана, а P. DIDDY печели опозицията и защитава своята търговска марка.
информация на TTABlog comment.

English version

The U.S. company Pacific Rim states IDIDDY trademark for the goods-headphones for mp3 devices, mobile phones and so on.
Producer, rapper and actor P. DIDDY (Sean Puffy Combs) filed opposition against the mark on the basis of its registered mark P. DIDDY.
Meanwhile, a study by the U.S. Patent Office shows that the Pacific Rim trade mark is not used commercially although the company stated in its application that uses it effectively.
Therefore, the Patent Office enables P. DIDDY to base its opposition to a lack of commercial use of the mark IDIDDY.
In the U.S. the actual use of a brand is a key argument for obtaining a registration.
Sean Combs takes advantage of the situation and change the grounds of its opposition.
Pacific Rim say they have indicated commercial use of IDIDDY view of the fact that they have invested resources to create a site with a domain ididdy.com, product design and so on.
According to the U.S. Patent Office, however, this is not sufficient and does not constitute a real commercial use of the mark.
The
trade mark of Pacific Rim is refused and P. DIDDY won the opposition and defended its trademark.
information TTABlog comment.