понеделник, 31 януари 2011 г.

Superman crashes in Switzerland - Супермен катастрофира в Швейцария

Marques Class 46 съобщава интересна новина относно защитата на известното лого на комикс героят Superman в Швейцария.
Швейцарската компания FAF AG подава заявка за следната национална марка в Швейцария за класове 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 и 41.

DC Comics притежателите на правата върху Superman подават опозиция срещу регистрацията на тази марка. Основата за опозицията е известното лого на Superman.

Проблема е че DC Comics не притежават регистрирана марка за това лого в Швейцария. Поради това те се облягат на член 6bis(1) от Парижката конвенция за защита на така наречените общоизвестни марки.
Според Патентното ведомство на Швейцария една марка може да бъде обявена за общоизвестна не автоматично, а само след предоставяне на необходимите доказателства които да покажат, че марката е използвана интензивно в страната.
DC Comics не успяват да предоставят необходимите доказателства, че използват въпросното лого интензивно в Швейцария. Поради това опозицията е отхвърлена.
Това е класически пример за това как дори и при наличието на общоизвестна марка доказателствените материали са нужни за да бъде защитата й подсигурена.
При използването на такива марки компаниите не трябва да се осланят единствено на общата известност на марката, а трябва систематично да събират доказателства, които да показват как точно съответната марка е станала популярна.

English version

Marques Class 46 reported an interesting article for a protection of a famous logo of the comic hero Superman in Switzerland.
Swiss company FAF AG filed an application for the following national trade mark in Switzerland for classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 and 41.
DC Comics holders of rights to Superman filed opposition to registration of that mark. The basis for opposition is the famous logo of Superman.
The problem is that DC Comics does not have a registered mark for this logo in Switzerland. They therefore rely on Article 6bis (1) of the Paris Convention for the Protection of the so-called well-known trademarks.
According to the Patent Office of Switzerland one mark can not be declared automatically as a well-known but only after providing the necessary evidence to show that the mark is used intensively in the country.
DC Comics fail to provide the necessary evidences that the logo has been used intensively in Switzerland. Therefore the opposition was dismissed.
This is a classic example of how even in the presence of well-known mark supporting documents are needed in order to protect its secured.
Companies that have such marks should not rely solely on general reputation of the trademark, but should be systematically collected evidences to show how the trademark has become popular.