понеделник, 10 януари 2011 г.

Tron is a trademark - Трон е търговска марка

OHIM публикува в своя бюлетин заявка за европейска марка TRON № 009529496 с притежател Disney. Марката е заявена за клас 16, 25 и 28. Това е само една от марките Tron притежание на компанията. Тя има и още множество регистрирани марки по света.
Практиката на корпорации като Disney по отношение на защитата на правата на интелектуална собственост винаги може да се даде като пример за добра стратегия.
Основният актив, който генерира финансови постъпления в случая на Disney е творческия елемент въплътен в филма, персонажа или комикса и всичко свързано с тях. Средството за гарантиране на приходите е именно интелектуалната собственост и нейната своевременна защита.
Защитата на авторското право е автоматична и не изисква формални действия, въпреки че в страни, като САЩ регистрацията на авторски произведения е възможна и препоръчителна с оглед на водене на евентуални съдебни дела.
За осигуряване на права върху марки, дизайни и домейни и необходимо получаване на съответната регистрация.
По този начин компании, като Disney осигуряват стабилност на доходите реализирани от разпространението на филмите си, както и свързаният с тях мърчандайзинг и недопускат те да бъдат използвани от друг.
Тази политика естествено трябва да се планира внимателно тъй като разходите за регистрация на марки и тн. в по-голям брой държави може да бъде скъпо удоволствие.

English version

OHIM publishes in his bulletin for European trademarks, a CTM TRON № 009529496 by owner Disney. Mark is applied for Class 16, 25 and 28. This is just one of marks with name is Tron owned by Company. The company has many more registered trademarks in the world.
The practice of corporations like Disney in terms of protection of intellectual property rights can always give as good strategy.
The main asset that generates a financial benefit in the case of Disney is a creative element embodied in the film or cartoon characters and everything related. A means to ensure revenue is intellectual property and its timely protection.
The copyright protection is automatic and requires no formal action, though in countries like the U.S. registration of copyright works is possible and advisable in order to conduct any legal proceedings.
To ensure the rights to trademarks, designs and domain names it is need to obtain the relevant registration.
Thus, companies like Disney provide stability of income generated by the distribution of films and the associated merchandising and avoiding them to be used by another.
This policy of course should be planned carefully because the cost of registration of marks and so a larger number of countries can be expensive.