сряда, 16 февруари 2011 г.

Core v. CorenOHIM Board of Appeal излезе с решение по делото Tate & Lyle Plc срещу Cooperativas Ourensanas S. Coop Galega.
През май 2005 година Tate & Lyle подават заявка за европейска марка CORE за клас 42 ( scientific research; research relating to foodstuff and food products; professional advisory services relating to food technology; computerized food analysis services; quality control relating to hygiene of food and food stuffs).
Cooperativas Ourensanas подава опозиция срещу тази марка на основата на своя по-ранна марка регистрирана за класове 5, 29, 31, 39, 42.
The Opposition Division потвърждава опозицията за клас 42 тъй като счита марките за сходни.
Според Апелативния борд обаче марките не са сходни. Това заключение е направено тъй като услугите в клас 42 касаят единствено професионалисти в областта на храните. Тези услуги не се поръчват устно, а само след детайлно проучване на каталози и брошури. По този начин релевантните потребители ще видят марката преди преди да изберат услугата.
Поради това вероятността за объркване намалява значително.

English version

OHIM Board of Appeal issued a decision in the case of Tate & Lyle Plc against Cooperativas Ourensanas S. Coop Galega.
In May 2005 Tate & Lyle filed application for an European trademark CORE for Class 42 (scientific research; research relating to foodstuff and food products; professional advisory services relating to food technology; computerized food analysis services; quality control relating to hygiene of food and food stuffs).
Cooperativas Ourensanas filed opposition against the mark on the basis of its earlier mark COREN registered for classes 5, 29, 31, 39, 42.
The Opposition Division upheld opposition for Class 42 as it considers both trademarks similar.
According to the Appeal Board, however, marks are not similar. This conclusion was made because the services in Class 42 concern only professionals in the field of food. These services are not ordered orally but only after detailed study of catalogs and brochures. Thus, the relevant consumers will see the mark before before they choose the service.
Therefore the likelihood of confusion decreases significantly.