сряда, 2 февруари 2011 г.

A global database concerning copyright - Глобална база данни за авторски права

Музикалната индустрия обмисля възможността за създаването на световна база данни, която да съдържа информация за музикални произведения обект на авторски права.
Тази идея възниква благодарение на динамичното развитие свързано с лицензирането на обекти на авторското право.
Благодарение на динамиката на пазара касаещ информационните технологии, различни нови начини за разпространение на музика, като web сайтове, мобилни телефони, таблети и тн., придобиха значителна пазарна сила.
Това дава възможност на музикалните продуценти да реализират печалби чрез тези нови комуникационни средства. За да го направят обаче те трябва да уредят по необходимия начин авторските права касаещи съответните произведения.
Към момента това може да стане по два основни начина- бизнес към бизнес лицензиране или чрез организациите за колективно управление на права.
Така или иначе схемите за уреждане на авторските права са изключително сложни и преплетени особено, когато говорим за глобален мащаб.
Това е и причината за възникване на идеята за глобална база данни, която да спомогне за по-лесното издирване на авторите и сключване на сделки с тях.
Консултанската компания Deloitte е започнала работа по проект за такава база данни, като другите основни инициатори са Universal Music Publishing и EMI Publishing.
Европейската комисия също е обърнала внимание на въпроса.
От Deloitte са заявили че до 2 години базата трябва да бъде готова, въпреки ссериозното предизвикателство пред нейното изграждане.
информация на Reuters.

English version

The music industry is considering the possibility to create a global database which contains an information about a copyright.
This idea arises due to the rapid development associated with licensing of copyrighted works.
Due to market dynamics concerning information technology, various new ways to distribute music as web sites, mobile phones, tablets and so on., gained significant market power.
This allows music producers to profit by these new communication tools. To do so, however, they must settle copyright concerning the relevant works.
Currently this can be done in two main ways- business to business licensing or through
collection societies of different countries.
Anyway those schemes to settle copyright are very complex and intertwined especially when we talking about a global scale.
This is the reason for the emergence of the idea of a global database which can help make it easier to search for authors and dealing with them.
The consulting company Deloitte has begun work on a project for such a database, the other main initiators are Universal Music Publishing and EMI Publishing.
The European Commission has also paid attention to the matter.
By Deloitte said that up to two years this database must be ready despite a serious challenge to its construction.
information to Reuters.