сряда, 9 февруари 2011 г.

The dispute for Budweiser continues in full force - Мега спорът за марка Budweiser продължава с пълна сила


Ако има определение за Мега спор относно права върху търговска марка, то спокойно можем да го дадем на продължаващия близо 20 години спор между Anheuser-Busch InBev NV и чешката пивоварна компания Budejovicky Budvar NP.
Тези от вас които искат да си припомнят досегашното развитие на казуса могат да открият информация тук.

Какво ново обаче има относно този спор?

Новото е че сблъсъка се пренася във Великобритания. Двете компании имат регистрирани марки Budweiser , които съществуват едновременно, ситуация потвърдена и с решение на съда в Англия. Решението е основано на факта, че и двете компании са използвали въпросната марка в продължение на десетилетия, като през това време са изградили собствени пазарни ниши, използвали са различни лога на марките, различни опаковки и тн., с което са изградили отделна идентичност, което предотвратява възможността от потребителско объркване.

Тази ситуация обаче е незадоволителна за Anheuser-Busch InBev, особено след потвърдената загуба на спора относно заявената от тях европейска марка, спряна успешно от чешката компания.
Поради това Anheuser-Busch InBev подават искане за отмяна на марката на Budejovicky Budvar във Великобритания основавайки се на факта, че те са получили регистрация за Budweiser през 1976, докато чехите през 1989 година.

В момента се води дело във Великобритания по този въпрос. Но съдът е запитал the European Court of Justice дали подобно искане за отмяна на една марка е реално с оглед на предисторията.
The Advocate General излезе със становище по въпроса според, което Anheuser-Busch InBev нямат основания да искат отмяна на марката на Budejovicky Budvar.
Решението на Европейския съд се очаква скоро.

Този спор в действителност е уникален. В него е намесено цялото разнообразие от въпроси и стратегии свързани с търговските марки и географските означения.
Казусът е показателен за това как трябва да се отстояват права с оглед оцеляване на пазара, като безспорно трябва да се признае умението с което сравнително малката чешка компания Budejovicky Budvar се бори из цяла Европа с всички сили за своята марка.
Повече информация може да откриете тук.
информация на IP Kat.

English version

If there is a definition of a Mega dispute about trademark rights, it allows us to give it to nearly 20 years ongoing dispute between Anheuser-Busch InBev NV and Czech brewery Budejovicky Budvar NP.
Those of you who want to remember the current development of the case can find an information here.

What's a new about this dispute?

What is a new is that the collision is transmitted in the UK. Both companies are registered trademarks Budweiser which co-exist, a situation confirmed by the court in England. The decision is based on the fact that both companies used the trade mark in question for decades and during that time they have established their own market niches, use different logos, different packaging and so on. So they have established a separate identity, which prevents the possibility of consumer confusion.

This situation, however, is unsatisfactory for Anheuser-Busch InBev, especially after the confirmed loss of the dispute concerning their European brands which was successfully stopped by the Czech company.
Therefore, Anheuser-Busch InBev filed for annulment of the trademark of Budejovicky Budvar in the UK based on the fact that they have received registration for Budweiser in 1976 while the Czechs in 1989.

Currently, there is a lawsuit in Britain in this matter. But the court has asked the European Court of Justice if such application for revocation of a mark is correct, given the background of the case.
The Advocate General issued an opinion on the matter under which Anheuser-Busch InBev have no reason to seek annulment of the brand of Budejovicky Budvar.
The decision of the European Court is expected soon.

This dispute is indeed an unique. It has involved the whole range of issues and strategies related to trademarks and geographical indications.
The case is indicative of how we should defend rights to survival on the market, certainly must recognize the skill with which the relatively small Czech company Budejovicky Budvar fight across Europe with all his strength to its brand.
More information can be found here.
information the IP Kat.