четвъртък, 24 февруари 2011 г.

USPTO and EPO have agreed conserning a new patent classification - USPTO и EPO постигнаха съгласие относно нова патентна класификация
Patentdocs съобщава новината че Американското патентно ведомство ( USPTO) и Европейското патентно ведомство ( EPO) са постигнали съгласие относно въвеждането на нова патентна класификация, която да унифицира различията между сега ползваните класификации и да улесни максимално заявителите от двете страни на океана.
Новата класификация ще се нарича Cooperative Patent Classification (CPC). Тя ще бъде изградена на основата на Международната патентна класификация, Европейската патентна класификация и най-добрите аспекти от Американската патентна класификация.
Според USPTO и EPO новата класификационна система е крачка напред към създаването на the Common Hybrid Classification, което е една от основните задачи поставени от the Five IP Offices (IP), целяща да повиши хармонизирането на дейността на различните патентни офиси по света.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Patentdocs reported the news that the U.S. Patent Office (USPTO) and European Patent Office (EPO) have agreed on the introduction of a new patent classification to unify the differences between the current classifications and to facilitate maximum applicants on both sides of the ocean.
The new classification will be called Cooperative Patent Classification (CPC). It will be built based on the International Patent Classification, European Patent Classification and the best aspects of U.S. Patent Classification.
According to the USPTO and EPO the new classification system is a step towards the creation of the Common Hybrid Classification, which is one of the main tasks set by the Five IP Offices (IP) designed to enhance harmonization of activities of various patent offices worldwide.
More information can be found here.