вторник, 22 февруари 2011 г.

You can watch the next World Cup free? - Може да гледаме следващото световно първенство по футбол свободно?


Европейският съд излезе с едно изключително интересно решение по делото между FIFA,UEFA и Европейската Комисия.
Според законодателството на ЕС ( Council Directive 89/552), когато едни състезания, като Световното или Европейското първенство по футбол представляват сериозен обществен интерес, то съответната държава членка може да наложи ограничения на телевизионните оператори, така че тези състезания да бъдат излъчвани безплатно. Целта е максимално голям брой хора да могат да ги гледат.
Това означава, че тези състезания трябва да бъдат излъчвани, така че всеки да може да ги гледа, а не това да става само по определени платени канали.
Преди време Белгия взима решение, че Световното първенство по футбол трябва да се излъчва свободно в страната без необходимост от плащане на каквито и да е било такси.
Великобритания решава същото, като добавя и Европейското първенство.
Европейската комисия потвърждава това решение на двете държави, като отговарящо на европейското законодателство.
FIFA и UEFA завеждат дело срещу ЕК.
Според решението на Европейския съд подобна позиция на Белгия и Великобритания е напълно законна. Тя не уврежда комерсиалните права на FIFA и UEFA да печелят от организирането на тези състезания.
Изискванията на двете държави тези първенства да бъдат излъчвани свободно отговарят на правото на обществеността да получи важна за нея информация без каквито и да е било ограничения.
Повече за това решение може да откриете тук.
информация на IP Kat.

English version

The European Court came out with a very interesting decision in the case between FIFA, UEFA and the European Commission.
According to EU legislation (Council Directive 89/552) when some events such as World or European Football Championship pose a serious public interest then the Member State may impose restrictions on broadcasters, so these
competitions to be broadcast free of charge.
This means that these tournaments should be broadcast so that everyone can watch them instead to have to pay for certain TV channels which broadcast it.
Some time ago, Belgium decided that the World Cup to be broadcast freely in the country without payment of any fee or charge.
Britain decided the same adding and the European Championship.
The European Commission confirms the decision of both countries that is in accordance with European legislation.
FIFA and UEFA bring suit against the EC.
According to the decision of the European Court a similar position in Belgium and the UK is perfectly legal. It does not harm the commercial rights of FIFA and UEFA to benefit from organizing these events.
Requirements of both countries, these championships to be broadcast freely meet the public's right to obtain important information about her without any restrictions either.
More about this decision can be found here.
information to the IP Kat.