сряда, 23 март 2011 г.

1000 can not be a trademark - 1000 не може да бъде марка


Полската компания Agencja Wydawnicza "TECHNOPOL" Spólka z o.o. подава заявка за европейска марка състояща се от цифрата 1000. Марката е заявена за клас 16 - печатни материали, кръстословици, пъзели и клас 41 -услуги свързани с организиране на игри, публикации и тн.
OHIM отказва да регистрира марката за клас 16 на абсолютни основания, тъй като я счита за описателна относно заявените стоки.
Полската компания обжалва това решение пред CFI. Съдът потвърждава отказът. Това решение е обжалвано отново.
Наскоро Европейският съд излезе с финално решение по този спор.
Според съда цифрата 1000 не може да бъде търговска марка тъй като е описателна за посочените стоки.
Освен това 1000 показва количество, което може да доведе потребителите до заблуждение относно броят на стоките предлагани от компанията.
Реално това решение на съда отхвърля регистрацията на цифра, като марка но при определени обстоятелства описани по-горе.

English version

The Polish company Agencja Wydawnicza "TECHNOPOL" Spólka filed an application for European trademark consisting of the number 1000. The mark is applied for Class 16 - printed materials, crossword puzzles and Class 41 services related to organizing games, publications and so on.
OHIM refused to register the mark for Class 16 on absolute grounds because it considers that mark is descriptive about these goods.
The Polish company appealed that decision to the CFI. The Court upheld the refusal. This decision was appealed again.
Recently, the European Cour hast issued a final decision on this dispute.
According to court
the figure 1000 can not be a trademark because it is descriptive to indicated goods.
Furthermore, 1000 shows the quantity that may lead consumers to confusion about the number of goods offered by the company.
Actually this decision of the court has rejected the registration of number as a mark under certain circumstances described above.