понеделник, 21 март 2011 г.

A Bulgarian trademark TCHERGA in Poland - Българска марка Черга в Полша


Marques Class 46 съобщава новината за интересен случай относно регистрацията на марка TCHERGA в Полша.
Компанията DOMAIN MENADA Sp. z o.o. заявява марка TCHERGA – ŻYJ KOLOROWO" за клас 33 в Полша. Патентното ведомство на Полша отказва да регистрира марката поради наличието на по-ранна марка Tcherga регистрирана от BELVEDERE Capital Management.
DOMAIN MENADA посочва че тя е компания, която е свързана с българската компания BELVEDERE и че има писмо за съгласие относно регистрацията на марката. Освен това те припомнят, че вече имат една регистрирана марка по този начин - TCHERGA CRAZY FOR COLOUR.
Патентното ведомство потвърждава отказът тъй като според полското законодателство свързаността на компаниите не е основание за допускане на регистрация на идентични или сходни марки за идентични или сходни класове.
Писмото за съгласие като опция се допуска в силно ограничени случай на регистрация на идентични марки за идентични стоки, като обаче по-ранната марка се прекратява.
С една дума не се допуска две компании да притежават еднакви марки.
Посочената от DOMAIN MENADA регистрация на марка с писмо за съгласие е станала преди Върховният съд да се произнесе, че тази практика е неправилна съобразно полското законодателство.
Всеки който иска да защити своята марка в Полша трябва да има предвид горното.

English version

Marques Class 46 reported news of an interesting case concerning the registration of a mark TCHERGA in Poland.
DOMAIN MENADA Sp. z oo filed application for trademark TCHERGA - ŻYJ KOLOROWO "for Class 33 in Poland.
Poland's Patent Office refused to register the mark because of the existence of an earlier mark
Tcherga registered by BELVEDERE Capital Management.
DOMAIN MENADA indicate that it is a company that is associated with the Bulgarian company BELVEDERE and that there is a letter of consent on the registration of that mark. Furthermore, they recall that they have already had a registered trade mark - TCHERGA CRAZY FOR COLOUR by this way.
The Patent Office confirmed the refusal because according to Polish law the connectivity of the companies is not a reason for allowing the registration of identical or similar marks for identical or similar classes.
The letter of consent as an option is allowed in very limited cases of registration of identical marks for identical goods, however, the earlier mark is terminated.
In one word it is not allow two companies to own same trademarks.
The mark which has already been registered with a letter of consent occurred before the Supreme Court to rule that this practice is improper under Polish law.
Anyone who wants to protect its brand in Poland should consider the above.