сряда, 30 март 2011 г.

A new Law on Industrial Design in Bulgaria - Нов закон за промишления дизайн в България


Освен промените в Закона за търговските марки, от тази година има промени и в Закона за промишленият дизайн в България.
Новата система за регистрация на промишлен дизайн се свежда до следното: експертизното производство по заявката включва проверка дали заявката отговаря на изискванията за формална редовност и дали удовлетворява критериите, залегнали в чл. 3 и чл. 11, ал. 2, т. 1 от закона, а именно дали заявеният обект представлява дизайн по смисъла на закона и дали не противоречи на обществения ред или добрите нрави. Ако заявката за промишлен дизайн отговаря на посочените по-горе условия, се постановява решение за регистрация и дизайнът се публикува в Официалния бюлетин на Ведомството.
Патентно ведомство вече няма да извършва експертиза за наличие на по-ранни дизайни или други права на интелектуална собственост.
Всеки който открие че регистриран дизайн засяга притежавани вече от него права, има възможност да открие процедура по заличаване на съответният дизайн.
Повече информация може да откриете тук.
Промененият закон промишленият дизайн може да откриете тук.
Новата система за регистрация на дизайни копира тази на дизайните на Общността.
Очакваме да разберем как тя ще проработи в условията в България.

English version

Besides changes in the Law on Trademarks, there are changes in the Law on industrial designs in Bulgaria since this year.
The new system of registration of a design is as follows: the expertise of the claimed design includes verifying whether the application meets the requirements for formal regularity and satisfies the criteria laid down in Art. 3 and Art. 11, para. 2, item 1 of the Law, namely whether the requested object is a design under the law and if not contrary to public order or morality. If the design application meets the above conditions, the
Office shall issue a decision on registration and design will be publish in the Official Gazette of the Office.
The Patent Office will no longer examine the presence of earlier designs or other intellectual property rights.
Anyone who finds that the registered design affects its rights, can initiate proceedings for the invalidation of the relevant design.
More information can be found here.
The amended law on designs can be found here.
The new system for registration of designs copy the Community design regulation.
We expect to understand how it will works in conditions in Bulgaria.