вторник, 29 март 2011 г.

Some changes in the Trademark Law in Bulgaria came into force - Промените в закон за търговските марки в България влязоха в сила


Промените в Закона за марките и географските означения влязоха в сила считано от 10.03.2011 година.
Промените в закона са радикални тъй като въвеждат нова система за регистрация на търговски марки в страната.
До момента в България важеше така наречената регистрационна система при която Патентно ведомство имаше пълният ангажимент да извърши цялостна експертиза дали една новозаявена марка може да бъде регистрирана или не. Причините поради които съответната марка можеше да получи отказ за регистрация бяха две- абсолютни основания ( според чл.11 от ЗМГО) и относителни основания ( чл.12 от ЗМГО- по ранни права на интелектуална собственост).
До момента Патентно ведомство извършваше експертиза дали заявената марка съответства на изискванията на закона, като в случай че марката не отговаря на абсолютните критерий или е идентична и сходна на по-ранна вече регистрирана марка, ведомството постановяваше отказ.
От 10 март 2011 година, Патентно ведомство ще извършва само експертиза на абсолютни основания но не и експертиза за наличие на по-ранни права на интелуктуална собственост ( регистрирани марки, промишлени дизайни и тн.).
В бъдеще всеки притежател на такива по-ранни права може да ги защите чрез новия механизъм в закона, така наречената опозиция. С една дума всеки трябва да защитава правата си сам, като прояви необходимата инициативност и наблюдателност.

Повече информация за опозиционната система може да откриете тук.
ЗМГО с новите промени може да откриете тук.
Проекта за нови такси относно регистрацията на марки може да откриете тук.

Направените промени в закона се базират на законодателството на ЕС в тази област. Реално системата за защита на марки в България копира тази на защита на марките на Общността.
Тази европейска система обаче изисква сериозна подготовка от страна на притежателите на права, извършване на аналитична и планова дейност относно управлението на интелектуалната собственост и тн.
Основният извод който може да се направи, е че в бъдеще компаниите в България ще трябва да заложат в своята схема на дейност направлението мениджмънт на интелектуалната собственост, както това са направили компаниите на Запад и в САЩ.
В противен случай нематериалните им активи- търговски марки, промишлени дизайни и тн., могат да загубят своята ценност и уникалност, като бъдат използвани от всеки пазарен участник.

English version

Some changes in the Bulgarian Law on Marks and Geographical Indications came into force with effect on 10.03.2011.
This changes are radical because they introduce a new system for trademark registration in the country.
So far Bulgaria has so-called a registration system under which the Patent Office had a full commitment to make a thorough examination of whether a new mark can be registered or not.
The reason for refusing a registration of one trademark were two - absolute grounds (according to Article 11 of the Trademark Law) and relative grounds (Article 12 of the Trademark Law- earlier intellectual property rights).
Until now, the Patent Office examined whether the applied mark is in conformity with the law and if the mark does not meet the absolute criterion or it is identical and similar to earlier already registered mark, the Office denied the registration.
Since March 10, 2011, the Patent Office will only make examination on absolute grounds but will not examine the existence of earlier rights (trade marks, designs and so on.).
In the future, the holders of those earlier rights can protect them through a new mechanism in the law so-called the opposition. In one word, everyone should protect their rights alone as he showed the necessary initiative and vigilance.

More information about the opposition system can be found here.
The
Trademark Law with this new changes can be found here.
A draft concerning new charges refer to the registration of marks can be found here.

Those changes in the law were based on EU legislation in this area. The new system of protection of trademarks in Bulgaria copy the system of Community trademarks.
This European system, however, requires serious preparation by rightholders, more analytical and planning work concerning the management of intellectual property and so on.

The main conclusion that can be drawn is that in future companies in Bulgaria will have to set in its scheme of work so called management of intellectual property like companies in West Europe and US.
Otherwise, their intangible assets as trademarks, designs and so on, may lose its value and uniqueness and can be used by any market participant.