петък, 4 март 2011 г.

A statistics from OHIM-January 2011 - Статистика от OHIM- януари 2011


OHIM публикува статистика относно търговските марки и промишлените дизайни на Общността за месец януари 2011 година. Данните са сравнение с месец януари 2010 година и показват следното:


2011
2010
Community trade mark applications received 7 449 6 609
Community trade mark applications published 8 899 7 642
Community trade marks registered (certificates issued) 7 496 9 876
Community trade mark renewal applications 2 052 2 027
Registered Community designs received 6 556 5 495
Registered Community designs published 7 711 5 792
От така посочената по-горе информация се вижда ясно, че заявките за нови европейски марки през януари 2011 година са се увеличили значително в сравнение със същия месец на миналата година.
Подобно е и положението по отношение на регистрираните европейски дизайни.
Ролята на интелектуалната собственост за развитието на икономиката на една държава нарасна значително през последните години. От тази гледна точка би могло да са каже, че икономиката на европейските държави бележи напредък спрямо 2010 година. Това естествено не е категоричен критерий за оценка, но все пак е сигнал за преодоляване на сериозната икономическа криза през последните 2-3 години в Европа.

English version

OHIM publishes statistics concerning trade marks and Community designs for January 2011. The data are compared with January 2010 and show the following:

From the above information is clearly visible that applications for new European marks in January 2011 have increased significantly compared to the same month last year.
The situation is similar with respect to registered European designs.
The role of intellectual property for economic development of one country has increased considerably in recent years. From this perspective it could be said that the economy of European countries progressed compared to 2010. This is not a definite criterion for evaluation, but this is a signal to overcome the serious economic crisis in the last 2-3 years in Europe.