понеделник, 11 април 2011 г.

GAP can not be a trademark in Switzerland? - GAP не може да бъде търговска марка в Швейцария?


Известната марка за дрехи GAP не получи регистрация в Швейцария.
Gap Inc. заявява словна търговска марка CAP в страната, Патентното ведомство обаче отказва да я регистрира.
Причината според ведомството, е че GAP е име на град в Южна Франция. Поради това името е географско наименование, а то не може да бъде марка тъй като може да заблуди потребителите за произхода на продукцията.
Gap Inc. обжалва това решение в момента.
Интересното в случая е защо Патентното ведомство е стигнало до това заключение. Френският град Gap е много малък, той не е популярен в Швейцария. От тази гледна точка надали е възможно наличие на потребителско объркване. Още повече че GAP е общоизвестна марка в страната.
Очакваме решението на Федералния административен съд.
информация Marques Class 46.

English version

The famous clothing brand GAP hasn't received registration in Switzerland.
Gap Inc. applied for a word trademark CAP in the country, the Patent Office refuses to register it.
The reason according to the office is that GAP is the name of a town in southern France. Therefore, the name is a geographical indication and it can not be a mark as it may mislead consumers about the origin of production.
Gap Inc. appealed that decision now.
The interesting thing here is why the Patent Office has reached this conclusion. The French town of Gap is very small, it is not popular in Switzerland. From this perspective, it is hardly possible presence of consumer confusion. Moreover, GAP is a well known brand in the country.
We expect the decision of the Federal Administrative Court.

information by Marques Class 46.