четвъртък, 7 април 2011 г.

Italy adopted an opposition system for registration of trademarks - Италия прие опозиционната система за регистрация на марки


Marques Class 46 съобщава новината, че от 1 май 2011 година, в Италия се въвежда така наречената опозиционна система за регистрация на марки.
До момента италианското Патентно ведомство проверяваше за наличие на по-ранни права на интелектуална собственост. При наличие на такива права, съответната заявка за марка получаваше отказ.
Срокът за експертиза беше до 2 години.
В бъдеще Патентното ведомство няма да осъществява такава експертиза. Всеки притежател на по-ранни права може да ги защити, като подаде опозиция срещу по-късната заявка за марка.
По този начин от Патентното ведомство се надяват да намалят срока за получаване на регистрация на максимум 6 месеца.
Прави впечатление че Патентните ведомства в Европа лека полека приемат опозиционната система за регистрация на марки. В началото на март месец 2011 и българското Патентно ведомство направи това.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported the news that from May 1, 2011, in Italy will be introduced the so-called opposition system for registration of trademarks.
Until now, the Italian Patent Office examine the presence of earlier intellectual property rights. In the presence of such rights, the trade mark application was refused.
The period for examination was within 2 years.
In the future, the Patent Office does not make such an examination. Each holder of earlier rights can protect them by submitting opposition to the later trade mark application.
Thus, the Patent Office hope to reduce the time limit for obtaining registration of up to 6 months.
It is noteworthy that the patent offices in Europe slowly accept opposition system for registration of trademarks. At the beginning of March 2011, the Bulgarian Patent Office did it too.
More information can be found here.