вторник, 26 април 2011 г.

PINK can not be a trademark for wine - PINK не може да бъде марка зи вино


Португалската компания The Fladgate Partnership-Vinhos S.A. регистрира през 2008 година, европейска марка PINK за стока- вино.
В момента друга португалска компания Gran Cruz Porto, Sociedade Comercial de Vinhos, Lda подава искане за отмяна на регистрацията на марката на абсолютни основания. Според тях думата PINK е описателна за продукта вино, особено за виното розе.
Притежателят на марката подава искане до OHIM за ограничаване на стоките до определен вид вино, а именно портвайн. По този начин The Fladgate Partnership-Vinhos S.A. считат, че думата PINK не може да бъде счетена за описателна, тъй като портвайна е специфичен вид вино, в чието създаване се прибавя и бренди. Така думата pink не може да бъде счетена за описателна.
Според другата португалска компания това ограничение не решава въпроса защото портвайна е вид вино, освен това е й географско наименование.
В подкрепа на доводите си Gran Cruz Porto, Sociedade Comercial de Vinhos, Lda предоставят множество доказателства - извадки от речници, сайтове, публикации, решение на the Portuguese Industrial Property Institute (INPI) относно същия казус и тн.
OHIM излиза с решения за отмяна на регистрацията на марката. Ограничаването на марката до портвайн не може да преодолее факта, че става дума отново за вино, при което думата pink се счита за описателна.
Освен това OHIM посочва, че PINK е дума използвана често за осъществяване на връзка между ингредиенти състоящи се от вино, водка, ликьор и тн. в различни алкохолни напитки.
информация OHIM.

English version

A Portuguese company The Fladgate Partnership-Vinhos SA registered an European trademark PINK for wine in 2008.
Currently another Portuguese company Gran Cruz Porto, Sociedade Comercial de Vinhos, Lda request for
invalidation of registration of that mark on absolute grounds. According to them the word PINK is descriptive of the product wine, especially wine, rosé.
The proprietor submitted a request to the OHIM to limit the goods to a particular type of wine, namely port wine. Thus, The Fladgate Partnership-Vinhos SA consider that the word PINK can not be regarded as descriptive as the port is a specific type of wine in whose creation is adding brandy. So the word pink can not be considered descriptive.
According to another Portuguese company that restriction does not solve the issue because the port is a type of wine, moreover, its geographical indications.
In support of its argument Gran Cruz Porto, Sociedade Comercial de Vinhos, Lda provide ample evidences - excerpts from dictionaries, websites, publications, decision of the Portuguese Industrial Property Institute (INPI) on the same case and so on.
OHIM issued a decision for invalidation of the registration of the mark. Restricting the mark to port can not overcome the fact that this is a type of wine, in which the word pink is considered to be descriptive.
Moreover, OHIM states that PINK is a word often used for linking ingredients consisting of wine, vodka, liqueur and so on. in various alcoholic beverages.
information OHIM.