вторник, 31 май 2011 г.

Carmen March won a case in the European Court - Carmen March спечели дело пред Европейския съд


Carmen March е моден дизайнер от Испания. Тя притежава испанска търговска марка Carmen March регистрирана за класове 3, 18, 25.
На нейна основа тя подава опозиция срещу по-късна заявка за европейска марка TILA MARCH заявена за същите класове. OHIM отхвърля опозицията, но Апелативния борд след това я потвърждава.
В решението си Европейския съд също потвърждава опозицията. Името Carmen е широко разпространено, от своя страна фамилното име MARCH не е разпространено в такава степен но в комбинацията му с Carmen потребителите биха го разпознали и запомнили.
Макар елемента TILA да има значение на вид чай в Испания, по отличителният елемент остава MARCH. Поради това потребителите биха възприели по-късната марка, като име на човек принадлежащ на същата фамилия дизайнери. А това би могло да създаде възможност за объркване в потребителите.
Решението на Европейския съд потвърждава други решения на различни съдилища в Европа, които може да се каже, че предоставят една малко по-широка закрила на марки представляващи имена на модни дизайнери.
информация на Marques Class 46.

English version

Carmen March is a fashion designer from Spain. She holds a Spanish trademark Carmen March registered for classes 3, 18, 25.
On its basis she filed opposition against a later application for a European trademark TILA MARCH applied for the same classes. OHIM rejected the opposition, but the Appeal Board confirmed it.
In its decision the European Court also confirmed the opposition. The name Carmen is widespread. MARCH family name is not so common but in the combination with Carmen consumers would recognize and remember it.
Although TILA is relevant to the type of tea in Spain, the distinguishing feature remains MARCH. Consequently, consumers would perceive the later trade mark, as the name of a person belonging to the same designer family. And this could create confusion in consumers.
The decision of the European Court upheld the other decisions of various courts in Europe which provide a slightly wider protection of marks representing the names of fashion designers.
information Marques Class 46.

Връзка