понеделник, 2 май 2011 г.

How to accelerate an application for a trademark in the U.S.? - Как се ускорява заявка за търговска марка в САЩ?


Регистрацията на една търговска марка в САЩ отнема приблизително около 7 месеца при положение, че няма възникнали казуси около нея. В противен случай регистрацията може да отнеме до 18 месеца.
За някои видове бизнес обаче дори и период от 7 месеца е прекалено дълъг с оглед необходимостта от планиране на инвестициите в бранда и пазарното му позициониране.
Какви са вариантите за ускоряване на регистрацията на една марка в САЩ?
Като цяло американското законодателство дава такава възможност но само при определени ограничени поводи.
Какви са те?

- Искане за така наречената специална заявка.

Тази заявка се появява в случаите, когато срока на регистрация на една марка е изтекъл и тя не е била подновена поради невнимание за нов период на защита, като са изпуснати всички срокове това да бъде направено. Тогава е необходимо да се подаде нова заявка за същата марка.
Заявителят може да намали срока необходим за получаване на регистрация за такава марка с 3 месеца, ако подаде искане към Патентното ведомство да определи заявката му, като специална. Целта е той да получи по-бързо регистрация за да може да се възползва от правата, които марката му предоставя.

- Молба за определяне на заявката, като специална.

Такава молба може да се подаде за всяка новозаявена марка. Необходимо е да се плати такса от 100 долара на Патентното ведомство.
В молбата трябва да бъдат обосновани причините поради, които се иска заявката за марка да бъде определена, като специална. Към молбата се прибавя и декларация, че посочените причини са реални и искането е оправдано.

Естествено не всяка посочена причина е достатъчна за да бъде ускорена една заявка. Причини които обикновено се приемат от Патентното ведомство са- наличие или възможност от нарушаване на правата върху марката, висящо съдебно дело, необходимост от базова регистрация нужна за осигуряване на международна регистрация на марка и тн.
информация на Patents 101.

English version

The registration of a trademark in the U.S. takes approximately seven months provided that no problems have arisen around it. Otherwise, registration may take up to 18 months.
For some types of business, however, even a period of seven months is too long because of the need of planning of investments in brand and market positioning.
What are the options for accelerating of the registration of a mark in the U.S.?
In general, U.S. law allows this possibility but only in certain limited occasions.
What are they?

- Trademark Application Request to Make Special.

This application appears when the period of registration of a trademark has expired and it was not renewed because of inattention for a further period of protection and all terms about this are omitted. Then it is necessary to submit a new application for the same mark.
The applicant may reduce the period required to obtain registration of such trademark by 3 months if submitted a request to the Patent Office to determine its application as a special. The goal is to get it faster registration in order to take advantage of rights which trademark provides.

-Trademark Application Petition to Make Special.

Such request may be filed for each new trademark application. It is necessary to pay a fee of $ 100 to the Patent Office.
It is necessary to justify the reasons for which the trademark must be accelerated. It must be add also a declaration that those reasons are real and the request is justified.

Naturally, not every reason specified is sufficient to speed a query.
Reasons that are typically accepted include the existence of actual or threatened trademark infringement, pending litigation, or the need for a registration as a basis for securing a foreign trademark registration.
Information from Patents 101.