вторник, 24 май 2011 г.

How to make PR of intellectual property? - Как се прави PR от интелектуална собственост?

Големите корпорации по света отдавна за развили своето направление от дейността наречено PR.
По интересно е как PR започва да се свързва с интелектуалната собственост и защо компаниите биха могли да спечелят от това.
В днешната динамична икономика насочена към развитието на нови и нови технологии, IBM показват как се прави PR основан на интелектуалната собственост и как това може да допринесе за добрия имидж на една компания.
В следващото кратко видео IBM представят страстта на служителите си да създават иновации.
Подобна PR практика е много важна и дори ценна. IP материата и ползите от нея не са достатъчно разбираеми за широката публика дори и за повечето компании. Според мен в IP мениджмънта трябва да бъде обособено едно самостоятелно направление наречено IP PR, което да спомага за създаване на интерес към материята.English version

Large multinational corporations have developed their field of activity called PR long time ago.
More interesting is how the PR starts to communicate with intellectual property and why companies might benefit from this.
In today's dynamic economy aimed at developing new and innovative technologies, IBM showed how to do PR based on intellectual property and how it can contribute to the good image of a company.
In the following short video IBM introduced the passion of his employees to innovate.
Such PR practice is very important and even valuable. The IP material and its benefits are not sufficiently understood by the general public even for most companies. I think that in IP management should be set up a separate direction called IP PR, which to helps for cteating of interest concerning this matter.