петък, 27 май 2011 г.

The internet of the future - Интернетът на бъдещето


Информация от Европейската комисия:
ЕК и европейската промишленост обединяват усилията си за изграждане на интернет на бъдещето.
Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия по цифровите технологии, заяви: „Икономиката, основана на интернет, ще нарасне до 5,8 % от БВП или почти 800 млрд. евро до 2014 г. А сме едва в началото на ерата на интернет. Европа трябва да мобилизира целия си талант да остане водеща в този сектор не само за да осигури своята бъдеща конкурентоспособност и да даде свободна изява на европейското творчество, новаторство и предприемачески дух, но и за да защити европейските ценности — неприкосновеност на личния живот, отвореност и многообразие. Ето защо следва да използваме обществените финанси по интелигентен начин за привличане на инвестиции от промишлеността — ако изгубим инициативата в инвестициите и иновациите, ще я поемат конкурентите ни в световен мащаб“.

Трафикът на данни в интернет нараства с 60% всяка година. Ние вече разчитаме на интернет за осигуряването на много основни услуги. Новите услуги в областта на мобилността, енергоспестяването, здравеопазването и управлението ще стимулират разработването на нови приложения, които все още дори не си представяме.

За да се възползва от тази възможност и да гарантира бъдещата конкурентоспособност на Европа, Европейската комисия се ангажира в ПЧП-ИБ, което ще се занимае с редица ключови предизвикателства, спъващи в момента развитието на интернет в Европа.

Днес, 152 водещи организации се ангажираха да използват това партньорство за изграждане на европейския интернет на бъдещето. Частни дружества, изследователски организации и публичният сектор са се ангажирали с равностойно на това от ЕС финансиране в размер на 90 млн. EUR за първата фаза от програмата. Това е първата част от общо 300 млн. EUR, с които ще участва ЕС през петте години на ПЧП. Инициативата се основава на осъществявани научни изследвания, финансирани от ЕС, и обединява партньори на национално и регионално равнище за разработване на нови технологии, услуги и бизнес модели за интернет на бъдещето.

Стандартизирана и оперативно съвместима интернет платформа за услуги

Проектът FI-WARE ще бъде финансиран от ЕС с 41 млн. EUR за разработване на основен платформен инструментариум, необходим за разработването на новаторски интернет услуги на бъдещето, свързани например с правото на неприкосновеност на личния живот, обработката на данни в реално време и изчислителните облаци. Желаещите да разработят свои иновативни решения ще получат свободен достъп до набора от инструменти. Процесът на разработване на новаторски услуги ще бъде задвижен чрез поредица от широкомащабни тестове на новаторски интернет услуги и приложения, които ще се проведат в градове като Стокхолм и Сантандер. Водещ елемент при разработките ще бъдат осем целеви проекти, финансирани с по около 5 млн. EUR в продължение на 2 години, които ще осигуряват напредъка в интернет на бъдещето по отношение на:

 • данните за околната среда, които са обществено достояние (проект ENVIROFI);

 • внасянето на по-интелигентен подход във веригата за създаване на добавена стойност при хранителните продукти (SMARTAGRIFOOD);

 • извличането на ползи от управлението на електроенергията на общностно ниво (FINSENY);

 • преустройването на градските зони с една по-интелигентна и ефикасна обществена инфраструктура (OUTSMART), разработването на иновативни екосистеми в Лондон, Берлин, Аархус, Сантандер и Тренто, обхващащи съответно транспорта и околната среда, управлението на отпадъците, водоснабдяването и канализацията, интелигентното отчитане на потреблението и уличното осветление, както и управлението на водните ресурси и на околната среда;

 • свързаните в мрежа медии, включително игрите (FI-CONTENT);

 • оптимизирането на веригите за добавена стойност при международната логистика (FINEST);

 • личната мобилност (INSTANT MOBILITY);

 • осигуряването на повече безопасност на обществените градски райони (SAFECITY)

English version

Information from the European Commission:
Commission and European industry join forces to build the Internet of the Future.

Neelie Kroes, European Commission Vice-President for the Digital Agenda, said "The internet economy will be growing to 5.8% of GDP, or almost € 800 billion, by 2014. But we are only at the beginning of the internet era. Europe must mobilise all its talent to keep ahead in this sector, not only to ensure Europe's future competitiveness and to unlock European creativity, innovation and entrepreneurship, but also to safeguard European values like privacy, openness, and diversity. Therefore we should use public finances in a smart way to leverage industry investment - if we don't invest and innovate first, our global competitors will."

Internet data traffic is growing by 60% every year. We already rely on the Internet to deliver many essential services. New services in the areas of mobility, energy saving, healthcare and governance will spur the development of new applications that we have not yet imagined.

To grab this opportunity and to ensure Europe's future competitiveness, the European Commission has committed to a FI-PPP which will address a number of key challenges that currently hold back Internet development in Europe.

Today 152 pioneering organisations have undertaken to use this partnership to build Europe's Internet of the future. Private companies, research organisations and the public sector have committed to match the EU's funding of €90 million for the first phase of the programme. This is the first part of a total €300 million EU contribution to the 5-year PPP. The initiative builds upon existing EU-funded research and works with partners at national and regional level to develop new technologies, services and business models for the Internet of the future.

A standardised and interoperable Internet service platform

The FI-WARE project will receive €41 million in EU funding to develop the set of core platform tools needed to build innovative future Internet services, such as privacy, real-time processing and cloud computing. The toolbox will be open for anyone to innovate. To jump-start the innovation process, a set of large scale trials of innovative Internet-based services and applications will take place in cities like Stockholm and Santander. Eight case projects (each receiving roughly € 5 million in funding over 2 years) will lead the developments and explore the future Internet in:

 • environmental data in the public domain (ENVIROFI)

 • making the food value-chain smarter (SMARTAGRIFOOD)

 • reaping the benefits of electricity management at community level (FINSENY)

 • making public infrastructure in urban areas more intelligent and efficient (OUTSMART), developing innovation eco-systems in London, Berlin, Aarhus, Santander and Trento, dealing with respectively transport & environment, waste management, water & sewage, smart metering & street lighting, and water & environment

 • networked media, including gaming (FI-CONTENT)

 • increasing efficiency in international logistics value-chains (FINEST)

 • personal mobility (INSTANT MOBILITY)

 • making urban public areas safer (SAFECITY).