петък, 13 май 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Специализираното списание Intellectual Asset Management обяви класация за 250 най-добри патентни адвокати.
За повече информация тук.

2. Как да управляваме по-лесно проекти за патентни проучвания чрез използване на система за организиране и проследяване на работния процес.
За повече информация тук.

3. СОИС и базираният в Париж Съвет на музеите (ICOM) ще си сътрудничат по въпросите за управление на интелектуалната собственост, и по-точно авторски права, традиционни знания и традиционни форми на културно изразяване, както и дигитализиране на културни артефакти.
За повече информация тук.

4. Microsoft подписа лицензионно споразумение с доставчикът на софтуер на Volkswagen Group за предоставяне за използване на патента за Extended File Allocation Table (exFAT) технологията.
За повече информация тук.

5. Bayer със стратегия за защита на бранда си. Новата версия на лекарство на фирмата, появила се преди месец във Великобритания, предизвика интерес сред фалшификаторите. Продуктът е с ниво на защита срещу фалшифициране, напомнящо на това, използвано при банкнотите.
За повече информация тук.


Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The Intellectual Asset Management magazine announced rating of 250 best patent attorneys.
For more information here.

2. How to manage more easily, patent research projects using the system for organizing and tracking workflow.
For more information here.

3. WIPO and the Paris-based Council of Museums (ICOM) will cooperate concerning the management of intellectual property, namely copyright, traditional knowledge and traditional cultural expressions and digitization of cultural artifacts.
For more information here.

4. Microsoft signed a licensing agreement with software provider of Volkswagen Group for use of patents for Extended File Allocation Table (exFAT) technology.ВръзкаFor more information here.

5. Bayer with a strategy to protect his brand. The new version of a drug of the company appeared last month in Britain and sparked interest among counterfeiters. The product has a level of protection against counterfeiting, reminiscent of that used for banknotes.

For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.