понеделник, 23 май 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. EPO обяви победителите в European Inventor Award 2011.

За повече информация тук и тук.

2. Харгрийвс: 10 топ препоръки – статия, посветена на независимия доклад „Digital Opportunity. Review of Intellectual Property and Growth”

За повече информация тук.
Текстът на доклада можете да видите тук.

3. Правният отдел на Google заема челно място в класацията на най-добрите правни отдели за 2011 г.

За повече информация тук.

4. Ще има ли "виртуална шенгенска граница", обоснована от усилията за защита на интелектуалната собственост?

За повече информация тук.

5. Предизвикателство пред „App Store” – търговска марка на Общността на Apple.
Няколко големи технологични компании като Microsoft и Sony Ericsson са подали искове пред OHIM за обезсилване на получените от Apple права върху търговските марки „App Store” и „Appstore”.

За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.English version

1. EPO has announced the winners of the European Inventor Award 2011.
For more information, here and here.

2. Hargreaves: 10 top recommendations - article dedicated to the independent report, "Digital Opportunity. Review of Intellectual Property and Growth "
For more information here.
The text of the report can be viewed here.

3. The legal department of Google, is number one in the rankings of the best legal department in 2011
For more information here.

4. Will there be a "virtual Schengen border, justified by efforts to protect intellectual property?
For more information here.

5. The challenge - App Store - Apple's Community trademark .
Several large technology companies like Microsoft and Sony Ericsson have filed claims before the OHIM for cancellation of the Apple trademarks "App Store" and "Appstore".
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.