понеделник, 30 май 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. С 60% е нараснал броят на потребителите, използващи е-четци.
За повече информация тук.Връзка

2. Програмата In Business на Peter Day разглежда темата защо авторското право е спорен въпрос в ерата на интернет.
За повече информация тук.

3. Nikon обяви, че съди Sigma за нарушаване на два патента, свързани със стабилизиране на изображението във фотообективите.
За повече информация тук.

4. Американски апелативен съд, специализиран в областта на патентните спорове, направи по-трудно обявяването на даден патент за недействителен поради пропуски или грешки, допуснати при подаването на патентна заявка. Invalidation ще се допуска, само ако липсващите материали са от решаващо значение за издаването на патента.

За повече информация тук.

5. Иновациите – приоритет за България.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. 60 percent increased of the number of consumers using e-readers.
For more information here.

2. The program- In Business of Peter Day- examine the topic - why copyright is a contentious issue in the Internet age.
For more information here.

3. Nikon announced that will sue Sigma for infringement of two patents related to image stabilization in the lens.
For more information here.

4. The U.S. appeals court specializing in patent disputes, make more difficult the announcement of a patent as invalid because of omissions or errors in a patent application. Invalidation will be allowed only if the missing materials are crucial for the issuance of the patent.
For more information here.

5. Innovation - a priority for Bulgaria.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.