вторник, 17 май 2011 г.

Samsung identify Africa as a developing market - Samsung набеляза Африка, като развиващ се пазар


Afro-IP информира за интересно прес съобщение от страна на Samsung. Според компанията Африка е растящ пазар за технологии и в бъдеще ще стане изключително атрактивен, както е например Китай в момента.
В тази връзка Samsung ще засили своето присъствие на континента, като чрез подразделението си "Samsung Electornics Africa" ще се опита да развие пазара.
Тази новина е интересна и от гледна точка на интелектуалната собственост. WIPO от години се опитва да допринесе с всичко възможно за утвърждаването на ролята на интелектуалната собственост в африканските държави.
Може би това лека полека ще започне да дава резултати заедно с интересите, които големите компании имат за навлизане и завладяване на нови и нови пазари.
Друг интересен въпрос, на който би могло да се търси отговор е дали ще има нова дислокация на производства и развойна дейност свързана с новите технологии, както до момента наблюдавахме да се случва с Китай.

English version

Afro-IP informed for interesting press release from Samsung. The company says that Africa is a growing market for technologies in the future will become very attractive as well as China is now.
In this regard, Samsung will strengthen its presence on the continent and through its subsidiary "Samsung Electornics Africa" ​​will try to develop the market.
This news is interesting in light of intellectual property issue. WIPO has
tried to promot the role of intellectual property in African countries for years .
Maybe this policy will slowly start to yield results, together with interests that large companies have for entering and conquering of new and emerging markets.
Another interesting question that might be looking for an answer is whether there will be a new dislocation of production and development associated with new technologies so far have seen happening with China.