четвъртък, 30 юни 2011 г.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АБРО ИЗБРА НОВИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА


Новина от АБРО:

На 17 юни 2011 година в Националния дворец на културата се проведе годишното отчетно-изборно събрание на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО.
Изпълнителният директор на АБРО Гриша Камбуров представи доклада за дейността на организацията през отчетния период и доклада на Контролния съвет, които бяха високо оценени от Общото събрание. Приети бяха изменения и допълнения на Устава на АБРО, които синхронизират същия с приложимата нормативна уредба и отговарят на измененията в медийната среда.
Със свое решение, след изтичане на двугодишния мандат, Общото събрание освободи Управителния и Контролния съвет на АБРО. Съгласно приетата процедура се проведе избор за нов състав на Управителния и Контролния съвет с мандат от три години.
След проведено гласуване Общото събрание избра Атанас Генов за Председател на Управителния съвет за следващите три години.

Общото събрание прие и основните приоритети на организацията през следващата година, част от които са:
  1. активни действия по отношение на неоторизираното предаване и препредаване на радио- и телевизионни програми;
  2. намиране на дългосрочно решение за уреждане на авторските и сродни права в програмите на доставчиците на радиоуслуги и аудиовизуални медийни услуги;
  3. намаляване на регулаторната тежест и увеличаване правомощията и отговорностите на органите за саморегулация – Национален съвет за саморегулация и Фондация за журналистическа етика;
  4. преминаването от аналогово към цифрово телeвизионно излъчване.