вторник, 28 юни 2011 г.

The court in Germany refused registration of the mark iNany - Съдът в Германия отказа регистрацията на марка iNany


Ето още един пример за това, че макар законодателствата по света да са близки, то тяхното тълкуване не винаги е едно и също.
Става дума за словна марка iNany заявена по национален ред в Германия за класове 9, 38 и 45. Същата марка е била успешно регистрирана, като европейска марка.
Немското патентно ведомство отказва да регистрира марката с доводите, че тя се състой от буквата i ( която е използвана широко като съкращение за интернет) и думата Nany ( която означава бавачка и е позната на потребителите в Германия).
С оглед на това тази марка в своята цялост подсказва характеристиките на предлаганата услуга, поради което тя е описателна и неотличителна.
The Federal German Patent Court потвърди това решение на Патентното ведомство и отказа регистрация на посочената марка.
информация на Marques Class 46.

English version

Here's another example that although the laws in the world are similar, their interpretation is not always the same.
In this case we have the word mark iNany filed under the national procedure in Germany for classes 9, 38 and 45. That mark has been successfully registered as a European trademark.
The German Patent Office refused to register the mark on the grounds that it consists of the letter i (which is widely used as an abbreviation for Internet) and word Nany (which means a nanny and is familiar to consumers in Germany).
In view of this the mark in its entirety suggests the characteristics of the service, so it is non-distinctive and descriptive.
The Federal German Patent Court confirmed the decision of the Patent Office and refused registration of the mark.
information Marques Class 46.