четвъртък, 23 юни 2011 г.

Illegal streaming is a felony in the U.S.? - Незаконният стрийминг е углавно престъпление в САЩ?


The U.S. Senate Judiciary Committee одобри законопроект, който обявява стрийминга в интернет на защитени от авторското право филми и ТВ сериали, за углавно престъпление.
Този законопроект е подкрепян силно от the Motion Picture Association of America (MPAA), the Independent Film & Television Alliance (IFTA) и от the National Association of Theatre Owners (NATO). Според тях предаването на филми и ТВ сериали в интернет води до огромни финансови загуби за индустрията.
Това е още една стъпка към все по затягащото се законодателство в САЩ касаещо авторското право. С развитието на интернет и все по-големия брой интернет потребители, стрийминга и други подобни практики започнаха да оказват сериозно влияние на печалбите и загубите на филмовата и телевизионна индустрия в страната.
Въпросът е първо дали този законопроект ще бъде гласуван и въведен в действие и второ дали подобни законодателни рамки ще се наложат и в други части на света, което се предопределя от глобалния характер на днешните бизнес модели.
информация на The 1709 Blog.

English version

The U.S. Senate Judiciary Committee has approved a bill that would make it a felony to stream copyrighted movies and TV episodes online.
This bill is supported strongly by the Motion Picture Association of America (MPAA), the Independent Film & Television Alliance (IFTA) and the National Association of Theatre Owners (NATO). In their opinion the streaming of movies and TV series on the Internet leads to huge financial losses for the industry.
This is another step towards more tightening laws concerning copyright
in the U.S. With the development of the Internet and the increasing number of Internet users, streaming and other such practices have begun to have a significant impact on profits and losses of film and television industry in the country.
The question is first whether this bill will be enacted and secondly whether such legislative frameworks will be forced in other parts of the world which is determined by the global nature of today's business models.

information of The 1709 Blog.