сряда, 22 юни 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. На 16 юли 2011 г. в Министерството на културата официално бе подписано Рамково споразумение между дружеството за колективно управление на авторски права МУЗИКАУТОР и най-голямата асоциация в областта на туризма и ресторантьорството у нас - Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/

За повече информация тук.

2.Десетте най-ценни търговски марки.
За повече информация тук.


3. Трима души в Южен Китай са осъдени за кражба на дизайн на iPad2 таблет на Apple и за използването му за производство на фалшификати.
За повече информация тук.

4. Европейско патентно ведомство (EPO)
Без патенти ще бъде трудна дори появата на зелени технологии”, интервю с Pekka Kosonen, експерт към ЕС.
За повече информация тук.

5. Microsoft е против това Google да закупи патенти от Nortel.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. On July 16, 2011 the Ministry of Culture was officially signed a Framework Agreement between the collecting societies MUSICAUTOR and largest association in the field of tourism and catering industry in Bulgaria - Bulgarian Hotel and Restaurant Association.
For more information here.

2.
The ten most valuable brands.
For more information here.


3. Three people in southern China have been convicted of theft of design of iPad2 and its use for the production of counterfeits.
For more information here.


4. European Patent Office (EPO)
Without patents it will be difficult even the appearance of green technologies- an interview with Pekka Kosonen, expert of the EU.
For more information here.


5. Microsoft has opposed Google to buy patents from Nortel.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.