сряда, 1 юни 2011 г.

McKinley is not similar to McKenzie - McKinley не е сходно на McKenzie


Европейският съд излезе с решение по делото McKinley v. McKenzie.
Спорът касае заявка за европейска марка McKenzie заявена за класове 18 и 25 и по-ранна марка McKinley за същите класове.
Според съда префикса Mc е срещан често в много шотландски и ирландски фамилни имена, включително и такива използвани в модната индустрия. Поради това вниманието на потребителите няма да бъде привлечено от този елемент, който не е доминиращ в марката.
Факта че McKinley е име на най-високата планина в Северна Америка не може да доведе до объркване в потребителите при наличието на префикса Mc в по-късната марка. Да и McKenzie е име на планина в Австралия но тя е много малко известна на потребителите в Европа.
Поради тези причини не е възможно наличието на объркване в потребителите по отношение на двете марки.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court issued a decision in the case of McKinley v. McKenzie.
The dispute concerning an application for European trademark McKenzie applied for classes 18 and 25 and the earlier mark McKinley for the same classes.
According to the court the prefix Mc is common in many Scottish and Irish family names, including those used in the fashion industry. Therefore, consumers' attention will not be drawn from this element which is not dominant in the trademark.
The fact that McKinley is the name of the highest mountain in North America can not lead to confusion in consumers in the presence of Mc prefix in the later mark. Yes, and McKenzie is the name of a mountain in Australia too, but it is less known to consumers in Europe.
For these reasons it is not possible the presence of confusion in consumers in terms of both trademarks.
information Marques Class 46.