понеделник, 27 юни 2011 г.

The sale of Nortel's patent portfolio has been postponed by one week - Продажбата на патентното портфолио на Nortel е отложено с една седмица


Tangible IP съобщава за отлагането с една седмица на аукционна на който ще бъде разпродадено патентното портфолио на фалиралия канадски телеком Nortel.
През последните месеци бяхме свидетели на истинска словесна война между различните кандидат купувачи, като Google, Apple, RIM, Ericsson и други.
Причината за проявленията на изнервеност в тези компании се крие във факта, че макар фалирала Nortel притежава огромно портфолио от патенти касаещи IT индустрията. Този който притежава тези патенти ще има възможността от една страна за легален достъп до нови технологии, а от друга ще има средството за водене на съдебни дела срещу преките си конкуренти при положение, че те произвеждат продукти засягащи част от посочените патенти.
Дали обаче само компании ще проявят интерес към тези патенти?
Според слухове независим китайски фонд също може да се включи в надпреварата. Може би зад това прозира определена държавна политика на Китай за придобиване на нови и нови технологии.
Каква е цената?
Според различни анализатори цената на патентното портфолио на Nortel е около 1 милиард долара. С оглед на сериозният интерес обаче тази цена може да се увеличи два до три пъти. С една дума добри новини за кредиторите на фалиралия канадски телекомуникационнен гигант.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Tangible IP reported about the news for one week postponement of the auction for the sale of patent portfolio of bankrupted Canadian telecom Nortel.
We were witnesses in recent months to the real war of words between the candidate buyers such as Google, Apple, RIM, Ericsson and others.
The reason for the manifestations of nervousness in these companies lies in the fact that although bankruptcy Nortel has a huge portfolio of patents related to IT industry. Whoever owns these patents will have the option on one hand to legal access to new technologies and on the other hand he will has a tool for litigation against its direct competitors, provided that they produce products affecting the part of those patents.
Were companies only be interested in these patents?
Allegedly independent Chinese fund may also be included in the race. Maybe we can see behind it a state policy of China to acquire new and emerging technologies.
What is the cost?
According to various analysts the price of Nortel's patent portfolio is about $ 1 billion. In view of serious interest, however, that price may be increased two to threefold. In one word good news for creditors of bankrupted Canadian Telecommunication giant.
More information can be found here.