петък, 22 юли 2011 г.

Changes in legislation concerning trademarks in Mexico - Промени в законодателството касаещо марките в Мексико


IP Tango съобщава новината за промяна на законодателството касаещо търговските марки в Мексико. Промените влизат в сила от 13 юни 2011 и имат за цел да ускорят процеса по регистрация на марки в страната.
Според промяната вече не е необходимо да се предоставя сертифицирано копие от приоритетна заявка за марка по Парижката конвенция. Необходимо е да се посочи само датата на заявка, серийният номер и страната на произход на марката на чиято основа се търси приоритета. Според мексиканското законодателство при грешно предоставяна информация в това отношение, впоследствие марката може да бъде заличена.

English version

IP Tango the news for a change of legislation concerning trademarks in Mexico. The change takes effect from 13 June 2011 and it aim to accelerate the process of registration of the mark in the country.
According to this change it is no longer necessary
to file a certified copy of a Paris Convention priority application. It is necessary to specify only the filling date, serial number and country of origin of the mark on which the priority is sought. According to Mexican law when provided false information in this respect, then the mark may be invalidate.