понеделник, 11 юли 2011 г.

Changes in the Ordinance concerning Industrial Designs - Промени в Наредбата за промишления дизайн


Патентно ведомство на Р.България оповести новината за обнародването в Държавен вестник на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн.
Промените влизат в сила от 12.07.2011г.

English version

The Patent Office of Bulgaria announced the news for publication in the State Official Gazette of the Ordinance for shaping, filing and examination of applications for registration of industrial designs.
Changes take effect from 12.07.2011.