вторник, 5 юли 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. OECD публикува комюнике относно принципите за интернет политики, насочени към интелектуалната собственост.
За повече информация тук.

2. Samsung Electronics иска от САЩ да забранят на Apple да внасят ключови продукти, включително най-новите iPhone и iPad устройства на фона на ескалиращия патентен спор.
За повече информация тук.

3. Визуализация на световната патентна война между Apple и Samsung: 8 съдилища, в 6 държави, на 3 континента.
За повече информация тук.

4. Защита на интелектуалната собственост в Китай, част I и II.
За повече информация тук и тук.

5. Видеоклипът на Риана 'S&M' отново предизвика съдебен процес от страна на фотограф за нарушаване на авторски права.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. OECD published a statement on the principles of Internet policies aimed at intellectual property.
For more information here.

2. Samsung Electronics wants from the U.S. to bar Apple from importing key products including the latest iPhone and iPad devices, amid escalating patent dispute.
For more information here.

3. A visualization of global patent war between Apple and Samsung: 8 courts in 6 countries on 3 continents.
For more information here.

4. Intellectual property protection in China, Part I and II.
For more information here and here.

5. The Rihanna's video clip 'S & M' again cause litigation by the photographer for copyright infringement.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.